P....H

@r.n.m.6458


 • 2 months ago
  590
 • 3 months ago
  677
 • 4 months ago
  571
 • 4 months ago
  411
 • 4 months ago
  380
 • 4 months ago
  460
 • 5 months ago
  تا شهریور روزهای سبزش را در تقویم ، می گُذرانَد ، تو هم بیا...! . می ترسم ورق ، برگردد ؛ روزگار، آن روی زردش را زودتر نشان بدهد، وَ تو هنوز راهِ رفته را کوتاه نیامده باشی ! بیا که بادها دستِ فصل ها را خوانده اند و خبر از پاییزِ زودرس می دهند...!
  410
 • 6 months ago
  ای پر از عاطفه در قحط محبت با من کاش می شد بگشایی سر صحبت با من هیچ کس نیست که تقسیم شود در اینجا درد تنهایی و بی برگی و غربت با من از خروشانی امواج نگاهت دیریست باد نگشوده لبش را به حکایت با من خواستم پر بزنم با تو به معراج خیال آسمان دور شد از روی حسادت با من بعد از این شور غزلهای شکوفا با تو بعد از این مرثیه و غربت و حسرت با من گرچه کوچیدی از این باغ ولی خواهد ماند داغ چشمان تو تا روز قیامت با من بیادت میسوزم
  689
 • 6 months ago
  380
 • 6 months ago
  310
 • 6 months ago
  320
 • 6 months ago
  390